เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
1. ตำแหน่งรับสมัคร
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา
โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การพื้นฟู
สมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีกาวะพึ่งพิง ที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ได้รับเงินคำตอบแทนเพื่อ
เป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามผนวก 1
๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
๒.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
๒.๒ มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับคำสั่งช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
2.3 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับคำตอบแทนประจำ
2.4 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อสมัคร ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารสวนตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
(โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 6๕๖๓ (เวลา ๐๘.๓0 - ๑๖.30 น.)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน