เรื่อง : ประกาศ ผู้อำนวยการ กกต.อบต.เขาปู่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.เขาปู่
  รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่


ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕62 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง จึงประกาศให้มี
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ดังต่อไปนี้
๑. วันเลือกตั้ง วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
๒. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๓. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาปู่ อำเภอ
ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
๔. จำนวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 1 คน
๕. การเลือกตั้งให้ถือเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เป็นเขตเลือกตั้ง
๖. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง
๗. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๗.๑ บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัว
ประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๗.๓ ใบรับรองแพทย์
๗.๔ ค่าธรรมเนียมการสมัครผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2,5๐๐ บาท
๗.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้าง
ประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน 28 รูป
๗.๖ หลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)
หรือหลักฐานการเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ


/7.7 หลักฐาน...

-2-

๗.๗ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี 2561 ปีภาษี 2562 และปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
7.8 หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือ
ใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น
ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
กำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตาม
วัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการรับสมัครตามที่กำหนดในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๗ ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียง
หนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 1 คน