ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีหม่ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
06 ม.ค. 2563
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 พ.ย. 2562
23 รายงานผลโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทงและส่งเสริมการแสดงพื้นบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
08 พ.ย. 2562
24 การมอบอำนาจนายกอบต.ให้ปลัดอบตใปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 ต.ค. 2562
25 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
04 เม.ย. 2562
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
12 มี.ค. 2562
27 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
1
22 ม.ค. 2562
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 ม.ค. 2562
29 จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 ม.ค. 2562
30 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน2561
1
04 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9