ข่าว : ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเขาปู่ และราษฎรทั่วไป เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รายละเอียด  : ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเขาปู่ และราษฎรทั่วไป เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานของ อบต.เขาปู่ด้านความโปร่งใส ที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/vd63qhผู้แจ้งข่าว : งานนิติการ อบต.เขาปู่ ประกาศเมื่อ :